SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o. p. s. nabízí workshopy – trenažer životních strategií , v jejichž rámci je hra GhettOut využívána.

Cílem workshopů je ovlivnit děti staršího školního věku tak, aby byly v budoucnu schopné na základě předaných informací předcházet situacím, které by mohly zapříčinit nebo prohloubit jejich sociální propad. Jako nástroj k dosažení tohoto cíle slouží právě počítačová hra GhettOut, která simuluje sociální realitu života na okraji společnosti. Hra obsahuje prvky z oblasti problematiky užívání návykových látek, zadlužování, bydlení apod., stěžejním momentem je rozhodování mezi legálními a nelegálními činnostmi, které jsou však krátkodobě výhodnější. Hráči budou muset zvolit takovou životní strategii, která je dovede k úspěšnému cíli – získání nového bydlení.

Workshopy jsou určeny pro:
- starší děti základních škol praktických
- Klienty nízkoprahových zařízení pro děti a mládež
- Žáky komunitních škol
- Děti vyrůstající v ústavním zařízení (institucionální výchově)
- Žáky odborných učilišť

Časová dotace workshopu:
Workshop trvá 2 – 3 hodiny, ideálně pro max. 15 dětí (v případě většího počtu dětí workshop realizujeme opakovaně)

Forma workshopů:
Workshop je rozdělen na 3 části:
1. úvod - účastníkům je lektory vysvětleno, co je sociální vyloučení, jaká pravidla v tomto prostředí fungují a jaké jsou důležité kroky k tomu, aby se do takové situace nedostali. Účastníci jsou vedeni k formulaci možných životní strategií (legální x nelegální).
2.  trenažer životních strategií – hraní PC hry GhettOut za asistence lektorů
3. reflexe – účastníci jsou lektory vedeni k analýze životních strategií, které v rámci trenažeru použili, identifikují krizové momenty apod.

Technické zabezpečení workshopů:
SPOLEČNOST TADY A TEĎ má k dispozici notebooky (10 kusů), které na workshopy přiváží. V případě většího počtu účastníků jsou utvořeny dvojice nebo jsou využity počítačové učebny (má-li je zařízení k dispozici).

V případě zájmu nás kontaktujte na info@tadyated.org, nebo tel. číslech 724 247 191 (Michaela Hirtová) nebo 773 643 114 (Jakub Václavů).

Tešíme se na spolupráci.

Realizace workshopů je financována Nadací Vodafone ČR.